Silné stránky nášho internátu

- Výborná poloha ŠI voči školám, krásne okolie v pokojnom prostredí s výbornou dostupnosťou do všetkých spádových škôl autobusmi MHD.


- Veľký záujem o ubytovanie zo strany žiakov , rodičov i riaditeľov škôl a výborná spätná spolupráca s nimi.


- Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie.


- Internát na Vranovskej č 4. je otvorený nepretržite aj cez víkend.


- Je možné ubytovať sa v školskom internáte aj počas letných prázdnin (júl - august ).


- Dobré pracovné a ľudské klíma v internáte.


- Vysoká humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.


- Úspešnosť vo vytváraní dobrých podmienok pre prípravu na vyučovanie a stabilné dosahovanie výborných štúdijných výsledkov.


- Zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti


- Široká ponuka záujmovo-relaxačných aktivít


-Neustále vzlepšovanie technického stavu budovy ako aj ubytovacích podmienok priestorov a dopĺňaním vnútorného vybavenia.


" Najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. "